DOPRAVA ZDARMA NAD 150€ PRE CELÚ SR a ČR!

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky používania portálu sú účinné od 01.08.2023

Úvodné ustanovenia

Vitajte na platforme vibestore.eu - platforme umožňujúcej Predajcom ponúkať svoje výrobky všetkým jej Užívateľom.

Tieto Všeobecné podmienky používania sa týkajú používania portálu vibestore.eu a jeho častí vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými Užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Platformy je spoločnosť VIBE STORE s.r.o. so sídlom Révová 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 54335906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159200/B, založená v Slovenskej republike. 

 

Tieto podmienky taktiež neupravujú vzťah medzi spoločnosťou VIBE STORE S.R.O. a jednotlivými Predajcami.

Definície Pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto Všeobecné podmienky používania Portálu.

Užívateľ” je s výnimkou Predajcu akákoľvek osoba používajúca Portál. Predajca môže vystupovať v postavení Užívateľa v prípade ak si objednáva Tovar od iného Predajcu na Portály. Ak v týchto podmienkach používame pojem „Vy“, „Vás“ a pod. máme tým na mysli Užívateľa.

Predajca” je osoba registrovaná v spoločnosti VIBE STORE s.r.o. za účelom predaja Tovaru.

Obchodné podmienky Predajcu” sú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené ako VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA NA PLATFORME

Tovar” sú všetky hnuteľné veci predávané Predajcom prostredníctvom Portálu, vrátane vecí vyrobených na zákazku.

Užívateľský účet“ je účet vytvorený registráciou Užívateľa na Portáli za účelom jeho využívania pre potreby Užívateľa.

 

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského účtu a pri dokončovaní objednávky Tovaru od Predajcu, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte, nám vyhlasujete, že

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s VIBE STORE S.R.O. uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s VIBE STORE S.R.O. platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies,prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania. V prípade ak sa rozhodnete používať Portál ako Predajca, bude sa Váš vzťah so Spoločnosťou VIBE STORE S.R.O. riadiť aj Všeobecnými podmienkami Predaja.

Podmienkou používania Portálu je aby ste spĺňali minimálne požiadavky vyžadované zákonmi pre jeho používanie. V prípade ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nemáte právo Portál používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Uskutočnenie objednávky Užívateľom

Po registrácii Užívateľského na Portáli Vám bude za podmienok ďalej uvedených v týchto Všeobecných podmienkach používania umožnené nakupovať Tovar o ktorý máte záujem.

Tovar si objednáte tak, že po navštívení Portálu si vyhľadáte Tovar ponúkaný jednotlivými Predajcami, a tento si pridáte do svojho nákupného košíka.

Po pridaní Tovaru do Vášho nákupného košíka budete môcť svoju objednávku Tovaru odoslať Vami zvolenému Predajcovi. Pred samotným odoslaním objednávky ale musíte schváliť Obchodné podmienky Predajcu, ktorými sa Váš zmluvný vzťah s ním bude spravovať.

Predajca môže Vašu objednávku potvrdiť alebo odmietnuť, pričom ak objednávku nepotvrdí do 5 dní od jej doručenia, bude automaticky zrušená.

Momentom potvrdenia objednávky uzatvárate s Predajcom zmluvu na dodanie objednaného Tovaru. Potvrdenie objednávky Tovaru automaticky odosielame my.

Náklady na prepravu

Spoločnosť VIBE STORE S.R.O. Vám a Predajcovi zabezpečuje doručenie Vami objednaného Tovaru prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. (ďalej len „packeta“). 

Za doručenie Vami objednaného tovaru ste povinný spoločnosti VIBE STORE S.R.O. uhradiť poplatok za doručenie („ďalej len „Poštovné“). Výška tohto Poštovného Vám bude oznámená v poslednom kroku objednávky tovaru a bude pripočítaná k celkovej cene objednávky.

Cena Poštovného sa odvíja od zvoleného spôsobu prepravy Tovaru, adresy dodania a množstva a povahy Tovaru.

Na Portáli môžete naraziť aj na iný spôsob prepravy, ak ho Predajca ponúka. V takom prípade ste povinný uhradiť Poštovné stanovené Predajcom, ktorého výška vám bude oznámená v poslednom kroku objednávky tovaru a bude pripočítaná k celkovej cene objednávky. Viac o možnostiach doručenia, ktoré Predajca ponúka sa dočítate v konkrétnom obchode Predajcu.

Nákup Tovaru prostredníctvom Portálu

Tento nami prevádzkovaný Portál poskytuje Predajcom platformu, na ktorej môžu Užívateľom priamo predávať svoj Tovar s využitím nástrojov, ktoré sme na tento účel vytvorili. Pri objednaní Tovaru od Predajcu vstupujete do zmluvného vzťahu výlučne s Predajcom od ktorého si Tovar objednávate a VIBE STORE S.R.O. nie je žiadnym spôsobom zmluvnou stranou takéhoto vzťahu. Portál sme vytvorili iba ako miesto, na ktorom sa s Predávajúcim môžete dohodnúť na kúpe Tovaru a túto kúpu zrealizovať.

Všetok Tovar predávajú Predávajúci výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti VIBE STORE S.R.O., jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Predajca je sám zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy, vrátane povinnosti dodať Vám objednaný Tovar, poskytnúť úplné, presné a pravdivé informácie o Tovare.

Spoločnosť VIBE STORE S.R.O. nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností Predávajúceho zo zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Vami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov predávajúceho alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Vám v súvislosti s konaním Predávajúceho vzniknú.

Používaním Portálu súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním Predajcu, či iných tretích strán, si budete uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebudete si tieto nároky uplatňovať voči nám. V záujme vyriešenia akýchkoľvek Vašich nárokov Vám odporúčame vždy komunikovať priamo s Predávajúcim.

Vo Vašom vlastnom záujme Vám odporúčame vždy vopred zvážiť od ktorého Predajcu tovar zakúpite, aký Tovar si vyberiete a v akom množstve.

 

DOPRAVA a PLATBA

 1. DOPRAVA TOVARU, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Tovar Vám bude doručený najneskôr do 3 týždňov spôsobom podľa Vašej objednávky. Môžete si vybrať medzi:
   1. Osobný odber na našej prevádzke: OC Central
   2. Výdajné miesta spoločnosti Packeta
   3. Prostredníctvom spoločnosti Packeta
  2. Tovar je možné doručiť v rámci Slovenskej a Českej republiky.
  3. Čas doručenia závisí na jeho dostupnosti u výrobcov a na zvolenom spôsobe doručenia a platby. Po potvrdení/urobení  objednávky bude zákazník informovaný mailom o dostupnosti tovaru u výrobcu a následne bude informovaný o predpokladanom termíne odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.  Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši [BUDE DOPLNĚNO]. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

Pri nákupe tovaru od Predajcu si môžete zvoliť dopravu cez spoločnosť Packeta, a to

- na výdajné miesto Packety,

- priamo na adresu,

- vyzdvihnutie na predajni VIBE store vo VIVO, Vajnorská 100, Bratislava. 

 

Platba za tovar je možná: 

- prevodom

- platobnou kartou - cez spoločnosť Shoptet Pay

 

Predpokladaná doba dodania je rôzna vzhľadom na charakter nášho portálu, avšak od nijakého predajcu by tovar nemal byť dodaný za dlhšie ako tri týždne. 

 

Podmienky odstúpenia od zmluvy

  1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
  2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
  3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
   1. predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému  môže  dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
   2. predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
   3. predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
   4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
   5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
   7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   8. poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
  4. Lehota na odstúpenie podľa bodu 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
  5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
  6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom  nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.
  7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
  8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.   

Podmienky reklamácie 

 

  1. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
   1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.
   2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
   3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
   4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
   5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
  2. Vybavenie reklamácie
   1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
   2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
   3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
   4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
   5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
   6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
   7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
   8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
   9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
  4. Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:

 

 1. počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
 2. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  1. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
  2. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
  3. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

Komunikácia prostredníctvom Portálu a vybavovanie sťažností

Záleží nám na Vašej spokojnosti s používaním Portálu pri nákupe Tovaru od Predajcov, a preto aj napriek tomu, že nemáme možnosť ovplyvniť plnenie povinností jednotlivých Predajcov, poskytujeme Vám možnosť ohodnotenia Predajcov a kontaktovania nás v prípade podozrenia na nekalé, nečestné alebo podvodné konanie niektorého z Predajcov za účelom jeho vyradenia z Portálu.

Účelom sťažnosti nie je v žiadnom prípade uspokojenie Vášho nároku voči Predajcovi spoločnosťou VIBE STORE S.R.O. a akékoľvek požiadavky na takéto uspokojenie Vašich nárokov budú odmietnuté. Zároveň upozorňujeme, že na sťažnosti, ktorým nepredchádzala komunikácia s Predajcom nebudeme reagovať. 

V prípade ak uznáme, že Vaša sťažnosť na Predajcu je oprávnená, budeme danú záležitosť riešiť s Predajcom.

Používanie Portálu

Okrem možnosti nákupu Tovaru od Predajcu Vám Portál poskytuje aj viacero iných funkcií, ako napríklad možnosť hodnotenia a pridávania recenzií zakúpeného Tovaru. Používanie Portálu a jeho funkcií je ale podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 • nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;
 • nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete:

 • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti VIBE STORE S.R.O. alebo iným Užívateľom, Predajcom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ ostatným Užívateľom alebo Predajcom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 • pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti VIBE STORE S.R.O. alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne profily alebo Tovar Predajcov alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť VIBE STORE S.R.O. môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na jeho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázaný.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami a to najmä ich príspevkami a komentármi. Spoločnosť VIBE STORE S.R.O. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči spoločnosti VIBE STORE S.R.O. uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Predajcov. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť VIBE STORE S.R.O..

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Súhlasíte, že sme oprávnení v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu hello@vibestore.eu

 

Podmienky vytvorenia Užívateľského účtu

Portál a väčšinu jeho funkcií môžete používať aj bez založenia Užívateľského účtu, avšak Tovar je možné nakupovať len po vytvorení Užívateľského účtu. Vytvorením Užívateľského účtu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Užívateľský účet si môžete vytvoriť registráciou účtu na Portály.

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský účet, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému účtu.

Vytvorením Užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;
 • že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského účtu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Spoločnosť VIBE STORE S.R.O. nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť VIBE STORE S.R.O., jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského účtu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinný sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na hello@vibestore.eu

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti VIBE STORE S.R.O..

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

VIBE STORE S.R.O. najmä žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru kúpeného prostredníctvom Portálu a akékoľvek Tovary kúpené na základe Portálu kupujete výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Ak by sme kedykoľvek v budúcnosti podľa akýchkoľvek právnych predpisov mali akokoľvek zodpovedať za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru kúpeného prostredníctvom Portálu, potom súhlasíte, že takýto Tovar kupujete ako stojí a leží (as is) bez akejkoľvek záruky.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a VIBE STORE S.R.O. ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a VIBE STORE S.R.O. ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a VIBE STORE S.R.O. zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj VIBE STORE S.R.O. súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese hello@vibestore.eu

 

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáciu

Adresát: [BUDE DOPLNENÉ].

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:Príloha č. 2 - Formulár prr odstúpenie od zmluvy

Adresát: [BUDE DOPLNENÉ].

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz