Vibe Store ukončil svoju činnosť. Ďakujeme za Vašu dôveru. Boli sme radi vašim udržateľným marketplacom.

Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spolu s našimi podmienkami používania a zásadami používania cookies, tento dokument vysvetľuje, ako zhromažďujeme a nakladáme s vašimi osobnými údajmi na stránkach vibestore.eu, v mobilnej aplikácii a ďaľších našich službách. Aktuálnu verziu podmienok nájdete vždy na tejto stránke.

Informácie budeme zhromažďovať, používať a zdieľať len spôsobmi, ktoré sú popísané v týchto zásadách.

Zaisťujeme bezpečnosť vašich informácií

Zaväzujeme sa k zachovaniu bezpečnosti osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Nad svojimi údajmi máte stále kontrolu

Vaše osobné údaje a nastavenie komunikácie môžete kedykoľvek aktualizovať. Na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje zmažeme.

 

 1. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na VIBESTORE.EU spracovávame osobné údaje užívateľoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na VIBESTORE.EU. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, meno a pohlavie. Pokiaľ budete chcieť, môžete uviesť i ďalšie údaje v rámci ponuky možností pri správa profilu.

1.2. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte VIBESTORE.EU prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu, zoznamu priateľov na sieti Facebook a e-mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

1.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva VIBESTORE.EU informácie o produktoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava VIBESTORE.EU údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. 

 

 1. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Pre ponuku našich produktov a propagáciu VIBESTORE.EU formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva VIBESTORE.EU predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas VIBESTORE.EU udeľujete v priebehu registrácie či zadaní vašej e-mailovej adresy, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrovať sa na VIBESTORE.EU môžu len osoby staršie než 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v obchodných oznámeniach alebo v nastavení užívateľského účtu.

2.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva VIBESTORE.EU pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Zpravidla na základe uvedených dát získava VIBESTORE.EU štatistiky, analýzy a reporty o chovaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás naozaj zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete na stránke so zásadami používania cookies. 

 

 1. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Užívatelia VIBESTORE.EU môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zápätí každého obchodného oznámenia; alebo
 • Vyjadriť námietku proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@vibestore.eu alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto prvidlách.

Cookies. Ak chcete na svojom zariadení zakázať ukladadnie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete VIBESTORE.EU ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete na stránke Zásady používania cookies. 

 

 1. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

4.1. Osobné údaje sú spracovávané VIBESTORE.EU a pracovníkmi VIBESTORE.EU. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s VIBESTORE.EU.

4.2. VIBESTORE.EU ako správca poveruje spracovávaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľov. Spracovateľom sa rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje VIBESTORE.EU pre účely a spôsobom, ktoré VIBESTORE.EU stanoví. V prípade, kedy je so spracovávaním vyžadovaný Váš súhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zaisteniu svojich služieb.

 

 1. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

5.1. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je nutné. Aby ste sa mohli prihlásiť a používať služby VIBESTORE.EU, a aby sme porozumeli vašim záujmom a mohli pre vás zlepšovať naše produkty. Ak už nemáme dôvod či právnu povinnosť k tomu, aby sme spracovávali vaše údaje, vymažeme ich alebo ich uložíme tak, aby nebolo pomocou nich možné zistiť vašu totožnosť. 

5.2. Obchodné oznámenia sú zasielané užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva VIBESTORE.EU po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy je ukladanie povolené vo vašom prehliadači. Prípadne do doby, kým je vyjadrená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva VIBESTORE.EU len v prípade, že je to nevyhnutné pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na VIBESTORE.EU vzťahujú. Bez ohľadu na dĺžku doby uchovania osobných údajov nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

6.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na VIBESTORE.EU a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré VIBESTORE.EU spracováva, ohľadom účelu a povahy spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo VIBESTORE.EU. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli VIBESTORE.EU, či už v priebehu registrácie alebo vytvorenia objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám VIBESTORE.EU potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spoločne s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
 • Vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (nepr. blokáciu, opravu, doplnenie či likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že VIBESTORE.EU spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné pre uvedené účely, alebo ak už VIBESTORE.EU nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, kedy s ich ďalším spracovávaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok VIBESTORE.EU Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nie je zachádzané správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

6.2. Ďalej môžu zákazníci VIBESTORE.EU vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej VIBESTORE.EU neodkladne ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

 

 1. BEZPEČNOSŤ

7.1. VIBESTORE.EU dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Zaobchádzanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). VIBESTORE.EU kladie pri spracovávaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

7.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany VIBESTORE.EU pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

 

 1. KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

VIBESTORE.EU prevádzkuje spoločnosť VIBE STORE s.r.o., so sídlom Révová 7,Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 54335906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159200/B, založená v Slovenskej republike. Spoločnosť je správcom údajov všetkých informácií, ktoré od vás získavame. 

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv, sa môžete obracať na VIBESTORE.EU e-mailom na adresu hello@vibestore.eu

 

 1. ÚČINNOSŤ

9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 01.12.2022Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz