Vibe Store ukončil svoju činnosť. Ďakujeme za Vašu dôveru. Boli sme radi vašim udržateľným marketplacom.

Obchodné podmienky - PREDAJCA

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJCOV ("VOPP")

NA PLATFORME VIBE STORE.EU

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Predajcov vydáva spoločnosť VIBE STORE s.r.o., IČO: 54 335 906, so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 159200/B, založená v Slovenskej republike, ako Prevádzkovateľ Platformy vibestore.eu.

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Predajcov na Platforme (ďalej len "VOPP") upravujú práva a povinnosti Predajcu a Prevádzkovateľa pri využívaní Platfomy vibestore.eu zriadenej Prevádzkovateľom, na ktorej je Predajca oprávnený predávať jeho tovar, vrátane využívania webovej aplikácie a mobilnej aplikácie, ak bude vytvorená.

Na základe týchto VOPP vzniká medzi Predajcom a Poskytovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje Obchodným zákonníkom a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Oboznámením s týmito VOPP a odsúhlasením týchto VOPP sa Predajca zaväzuje k ich dodržiavaniu.

Vzťah Predajcu s Užívateľmi pri predaji tovaru Užívateľom sa riadi výhradne obchodnými podmienkami Predajcu pre Užívateľov a reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na stránke vibestore.eu/reklamacne-podmienky.

Na používanie Platformy na účely predaja tovaru je nevyhnutná registrácia Predajcu cez google formulár a potvrdenie týchto VOPP Predajcom. Následne Predajca doručí Prevádzkovateľovi produktový feed v "xml" formáte, a uhradí spracovateľský poplatok 50 €, ktorý bude Predajcovi pri najbližšej fakturácii vrátený v momente, keď obrat Predajcu na Platforme dosiahne 950 € bez DPH. Následne Prevádzkovateľ pristúpi k spracovaniu a nahraniu produktového feedu na platformu zvyčajne do troch pracovných dní.

Dodaním produktového feedu a odsúhlasením Všeobecných obchodných podmienok predajcu začína spolupráca medzi Prevádzkovateľom a Predajcom.

 

 

II. Definície Pojmov

Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Platformy nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné obchodné podmienky predaja pre predajcu“ alebo "VOPP" sú tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja na platforme.

“Užívateľ” je s výnimkou Predajcu akákoľvek osoba používajúca Platformu.

“Predajca” je osoba ktorá má ma vibestore.eu produktový feed za účelom predaja tovaru užívateľom.

Obchodné podmienky Predajcu” sú všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačný poriadok Predajcu, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktorými sa spravuje vzťah medzi Predajcom a Užívateľom pri kúpe tovaru.

“Tovar” je všetok sortiment predávaný Predajcom prostredníctvom Platformy, vrátane vecí vyrobených na zákazku alebo inak upravený sortiment.

Užívateľský účet“ je účet vytvorený registráciou Užívateľa na Platforme za účelom jeho využívania pre potreby Užívateľa.

“Produktový feed” je xml súbor, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o produktoch a to hlavne: názov, popis, obrázky, varianty, ceny, skladová dostupnosť.

“Platforma” je vibestore.eu, kde sa nachádzajú produktové feedy predajcov a kde užívatelia nakupujú tovar.

“Poskytovateľ” je prevádzkovateľ vibestore.eu.

 

III. Záväznosť VOPP

Tieto Všeobecné podmienky predaja sú záväzné pre Predajcu, ktorý má na platforme nahraté produkty cez produktový feed a bude prostredníctvom Platformy predávať svoje produkty Užívateľom.

K odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok predaja bude Predajca vyzvaný mailom.

Odsúhlasením Všeobecných podmienok predaja, Predajca vyhlasuje, že

 1. podľa platných predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny jeho rezidencie, je oprávnený s VIBE STORE s. r. o. uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok predaja;
 2. ak používa Platformu ako zástupca inej osoby (fyzickej alebo právnickej), je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 3. ak je fyzickou osobou, má viac ako 18 rokov a má úplnú spôsobilosť na právne úkony;
 4. má oprávnenie na výkon činnosti, ktorú prostredníctvom Platformy bude vykonávať;
 5. je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOPP.

Súčasťou týchto VOPP sú aj Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies Prevádzkovateľa, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené, ako súčasť týchto VOPP.

Podmienkou používania Platformy za účelom predaja tovaru je, splnenie minimálnych požiadaviek vyžadovaných aktuálnou a platnou legislatívnou pre vykonávanie takéhoto predaja.

IV. Výhradné práva Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek počas platnosti spolupráce požadovať od Predajcu potvrdenia o splnení požadovaných podmienok na používanie Platformy v postavení Predajcu, a či sú vyhlásenia Predajcu uvedené v týchto VOPP pravdivé. V prípade ak Predajca požiadavke na preukázanie splnenia podmienok alebo pravdivosti vyhlásení nevyhovie do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo ak sa ukáže, že nespĺňa podmienky na predaj tovaru na Platforme, alebo sú vyhlásenia Predajcu nepravdivé, je Prevádzkovateľ oprávnený tovar Predajcu z platformy odstrániť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Platformy na predaj tovaru, obmedziť ich prístup k Platforme s použitím primeraných opatrení.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť obsah VOPP. Písomné oznámenie zmeny VOPP Predajcovi je splnená ich zverejnením na webovej stránke Prevádzkovateľa a zaslaním upozornenia na ich zmenu formou mailu Predajcovi. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Platformy Predajcom, ktoré by odporovalo týmto VOPP alebo inak zasahovalo do prevádzky a používania Platformy.

V súvislosti s používaním Platformy je Prevádzkovateľ oprávnený do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Predajcov. Rozsah umiestnenej reklamy je Prevádzkovateľ oprávnený meniť a rozširovať.

Predajca berie na vedomie, že v prípade zmeny prevádzkovateľa Platformy (právny nástupca) sú doterajšie údaje Predajcu sprístupnené tomuto novému prevádzkovateľovi tak, aby bola zaistená kontinuita práv a povinností vyplývajúcich z registrácie Predajcu na Platforme.

 

V. Predaj tovaru prostredníctvom Platformy

Platforma zriadená Prevádzkovateľom poskytuje Predajcom miesto, na ktorom môžu Užívateľom priamo ponúkať svoj tovar s využitím nástrojov, ktoré boli Prevádzkovateľom na tento účel vytvorené.

Predajca pri predaji tovaru Užívateľom vstupuje do zmluvného vzťahu výlučne s Užívateľom, ktorý si od Predajcu tovar kupuje a VIBE STORE s. r. o. nie je účastníkom (zmluvnou stranou) takéhoto vzťahu.

Predajca všetok svoj tovar predáva Užívateľom výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti VIBE STORE s. r. o., jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Predajca je zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy s Užívateľom, vrátane povinnosti dodať Užívateľovi objednaný tovar, poskytnúť úplné, presné a pravdivé informácie o tovare.

Spoločnosť VIBE STORE s. r. o., ako Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov Užívateľa alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Predajcovi v súvislosti s konaním Užívateľa vzniknú alebo naopak vzniknú Užívateľovi.

Odsúhlasením VOPP Predajca súhlasí s tým, že akékoľvek nároky, ktoré Predajcovi vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním Užívateľa, či iných tretích strán, si bude uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebude si tieto nároky uplatňovať voči VIBE STORE s. r. o..

 

VI. Pridávanie tovaru na Platformu

Tovar Predajcu Prevádzkovateľ na Platformu pridáva cez produktové feedy, ktoré sú spracovávané partnerom Prevádzkovateľa (Napojse s.r.o.), a ktoré sú na Platforme zverejnené, čo pre Užívateľa znamená dostupnosť tovaru.

Predajca sa zaväzuje a zároveň vyhlasuje, že v jeho produktovom feede bude uvedený len taký tovar, ktorý Predajca dokáže Užívateľovi skutočne dodať, pričom pri jeho pridaní do produktového feedu povinný vyplniť všetky položky požadované Platformou pri pridávaní tovaru, a to predovšetkým cenu, opis, fotografie tovaru a varianty, ako veľkosť či farba, a čas dodania tovaru.

Predajca je povinný mať aktualizovaný feed aspoň raz denne.

VII. Proces objednávania tovaru Užívateľom a jeho doručenie Užívateľovi

Užívateľ si tovar ponúkaný Predajcom objedná tak, že po navštívení Platformy si vyhľadá tovar ponúkaný Predajcom, pridá  tovar do svojho nákupného košíka a odošle objednávku.

Momentom odoslania objednávky Užívateľom, Prevádzkovateľ informuje o objednávke Predajcu, ktorý objednávku Užívateľa môže potvrdiť alebo odmietnuť, pričom ak objednávku Predajca nepotvrdí do 2 dní od jej doručenia, bude automaticky zrušená.

Momentom potvrdenia objednávky uzatvára Predajca s Užívateľom zmluvu na dodanie objednaného tovaru. Potvrdenie objednávky tovaru Užívateľovi automaticky odošle Prevádzkovateľ.

Výhradnú zodpovednosť za dodanie tovaru objednaného Užívateľom nesie Predajca.

Na účely dodržania týchto VOPP Predajcom sa doručením tovaru Užívateľovi rozumie potvrdenie doručenia tovaru Užívateľom.

K doručeniu objednaného tovaru Užívateľovi je Predajca povinný používať možnosti doručenia určené Prevádzkovateľom (prepravná spoločnosť - kuriér), za účelom jeho overenia Prevádzkovateľom. Prípadné použitie iného spôsobu doručenia nie je dovolené.

 

VIII. Poplatok za používanie Platformy za účelom predaja tovaru

Používanie Platformy na účel predaja tovaru je spoplatnené poplatkom vo výške 25% z hodnoty každého tovaru, ktorý si Užívateľ zakúpi od Predajcu.

Hodnota tovaru, z ktorej sa vypočíta výška poplatku za používanie Platformy, je hodnota tovaru bez DPH, ak sa na obchod aplikuje.

Nárok Prevádzkovateľa na poplatok za používanie Platformy vznikne Prevádzkovateľovi potvrdením doručenia tovaru Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto VOPP Predajca súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať jeho nárok na zaplatenie poplatku za používanie Platformy voči nároku Predajcu na zaslanie platby Užívateľa za dodaný tovar.

Obchod medzi Užívateľom a Predajcom sa považuje za uskutočnený momentom odoslania platby Užívateľa za tovar.

 

IX. Prijímanie platieb za tovar a podmienky pri vrátení tovaru

Všetky platby za tovar od Užívateľov prijíma Prevádzkovateľ prostredníctvom platobného partnera na svoj bankový účet, kde táto platba Užívateľa ostáva najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry od Predajcu za predchádzajúci mesiac, v ktorom bola objednávka Užívateľom uskutočnená.

V deň splatnosti Prevádzkovateľ zadržanú platbu od Užívateľa, zníženú o poplatok za používanie Platformy, odošle na bankový účet na základe faktúry Predajcu, ktorý Predajca uvedie Prevádzkovateľovi pri uzatvorení spolupráce.

V prípade ak nedôjde k doručeniu objednaného tovaru Užívateľovi v lehote 45 dní odo dňa objednania tovaru, bude celá platba vrátená Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto VOPP Predajca výslovne súhlasí so zriadením zádržného práva ku každej platbe Užívateľa za tovar zakúpený prostredníctvom Platformy, za účelom zabezpečenia úhrady poplatku Prevádzkovateľovi za používanie Platformy. 

Podmienky pri vrátení tovaru Užívateľom Predajcovi pri odstúpení od zmluvy sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok medzi Predajcom a Užívateľom ako aj právnymi predpismi platnými a účinnými pre spotrebiteľov so zachovaním všetkých zákonných lehôt z nich vyplývajúcich, pričom vo vzťahu medzi Predajcom a Prevádzkovateľom, sa Predajca zaväzuje 

 1. bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, písomne (mailom) informovať Prevádzkovateľa o odstúpení Užívateľa od zmluvy s následným vrátením tovaru Predajcovi a zároveň
 2. bezodkladne po obdržaní vráteného tovaru od Užívateľa, Prevádzkovateľovi vrátiť svoju časť kúpnej ceny za tento tovar. 

 

V prípade, že Užívateľ odstúpi od zmluvy s Predajcom a vráti mu tovar, Predajca a Prevádzkovateľ sa zaväzujú, že sa v prípade jednotlivých situácií, opísaných v bodoch a. a b. budú riadiť týmto postupom:  

 1. ak ešte nedôjde k vyúčtovaniu za predošlý mesiac, a Prevádzkovateľ Užívateľovi vráti kúpnu cenu, tak Predajca nevystaví Prevádzkovateľovi faktúru na daný tovar alebo
 1. ak Užívateľ vráti tovar Predajcovi až po vyplatení časti kúpnej ceny Prevádzkovateľom Predajcovi, tak sa Predajca zaväzuje obratom vrátiť kúpnu cenu za vrátený tovar Prevádzkovateľovi spať, a tento ju pošle Užívateľovi, čo v sebe zahŕňa povinnosť Predajcu vystavenia dobropisu k už vystavenej faktúre. 

 

Porušenie povinností Prevádzkovateľa uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch (5. a 6.) tohto článku, sa považuje za porušenie týchto VOPP s nárokom Prevádzkovateľa na ukončenie zmluvného vzťahu s Predajcom podľa čl. XIII týchto VOPP. 

 

X. Dodržiavanie práv Užívateľov

Pri predaji tovaru prostredníctvom Platformy je Predajca povinný dodržiavať všetky práva Užívateľov, ktoré im vyplývajú zo zmluvy (objednávky a jej potvrdenie), ktorú Predajca uzatvoril s Užívateľom.

Predajca je predovšetkým povinný dodržiavať všetky práva Užívateľov ako spotrebiteľov (všetky aktuálne platné právne predpisy o ochrane spotrebiteľov) a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo možné považovať za neprijateľné podmienky, nekalé obchodné praktiky, agresívne obchodné praktiky a klamlivé konanie alebo klamlivé opomenutie.

Predajca zodpovedá za splnenie informačných povinností voči Užívateľovi, ktorý si od Predajcu objednal tovar cez Platformu.

Po dodaní tovaru Užívateľovi, Predajca zodpovedá ako predávajúci za riešenie akýchkoľvek reklamácií tovaru Užívateľom.

Poskytovateľ pri riešení reklamácii zo strany Užívateľa nie je povinný poskytovať Predajcovi súčinnosť, avšak je v jeho záujme, aby boli všetky tri strany spokojné a preto sa na Poskytovateľa môže Predajca alebo Užívateľ kedykoľvek obrátiť.

 

XI. Práva a Povinnosti Predajcu

Predajca má právo na zverejnenie jeho produktov (tovarov) prostredníctvom produktového feedu Prevádzkovateľom na Platforme po celú dobu platnosti spolupráce s Prevádzkovateľom.

Predajca má právo na používanie svojho loga v podobe, v akej ho štandardne používa vo vzťahu k verejnosti.

Predajca má právo na aktualizáciu jeho identifikačných údajov ako aj kontaktných údajov na Platforme zo strany Prevádzkovateľa.

Predajca má právo byť informovaný ohľadom zmeny obsahu VOPP.

Predajca má právo spoluprácu s Prevádzkovateľom kedykoľvek ukončiť.

Používanie Platformy a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok Predajcom, ktoré sú pre používanie Platformy stanovené v týchto VOPP.

Predajca vyhlasuje, že  pri používaní Platformy NEBUDE:

 1. nahrávať, ukladať, prenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 2. nahrávať, ukladať, prenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Predajcu, ak nemá na takéto použitie súhlas danej osoby;
 3. nahrávať, ukladať, prenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Platformy alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 4. nahrávať, ukladať, prenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 5. používať Platformu na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú Prevádzkovateľom výslovne povolené alebo odosielať alebo šíriť nevyžiadané emailové správy;
 6. používať Platformu akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 7. používať Platformu nedovoleným spôsobom, v rozpore s týmto Všeobecnými podmienkami predaja a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 8. ďalej predávať, prenajímať, poskytovať za odplatu alebo bezodplatne Platformu alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu Prevádzkovateľa (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Platformy akokoľvek zaťažovať.
 9. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti VIBE STORE s. r. o. alebo iným Užívateľom, Predajcom či tretím osobám pre akýkoľvek účel, pokiaľ mu tieto osobné údaje neboli poskytnuté v súvislosti s uzatvorením obchodu s Užívateľom;
 10. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Platformy, rozposielanie správ ostatným Užívateľom alebo Predajcom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Platformy bez ľudského zásahu Predajcu;
 11. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Platformy, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja alebo so súhlasom Prevádzkovateľa s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 12. pridávať do Platformy obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Platformy, najmä Platformu požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 13. pridávať do Platformy nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Platforma prevádzkovaná;
 14. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Platformy alebo iným systémom spoločnosti VIBE STORE s. r. o. alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Platformy, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu;
 15. ponúkať na predaj použitý tovar a nebude uvádzať nepravdivé informácie o tovare.

Predajca je oprávnený na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb umiestniť odkazy na niektoré časti Platformy, tovar Predajcov alebo príspevky, pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek.

Spoločnosť VIBE STORE s. r. o. môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo obmedziť množstvo pridávaných odkazov na  webových stránkach Predajcu alebo stránkach tretích osôb.

Predajca je oprávnený Platformu používať len spôsobom, na ktorý bola vytvorená a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré sú na to určené (webové prehliadače, prípadne aplikácia Prevádzkovateľa).

Pri používaní Platformy bude Predajca prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Predajcami. Spoločnosť VIBE STORE s. r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti VOPP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Platformy výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

Súčasťou používania Platformy je zasielanie Oznámení služieb, správcovských správ a iných aktualít Predajcovi. Zasielanie niektorých týchto správ môže byť na žiadosť Predajcu zrušené.

V prípadoch, keď Platforma vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie v zariadení Predajcu automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

XII. Práva k Platforme a jej obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Platforme a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Platformy je výlučne, spoločnosť VIBE STORE s. r. o..

Odsúhlasením týchto VOPP a používaním Platformy Predajcom, Predajcovi nevznikajú akékoľvek oprávnenia na používanie licencie, sublicencie alebo iné majetkové práva k Platforme a jej častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Platformy, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Platformy).

Platforma a všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Platformy sú chránené podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Platformy inak, ako v súlade s týmito VOPP si vyžaduje písomný súhlas Prevádzkovateľa.

Predajca zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý do Platformy poskytne; najmä, že k takémuto obsahu má právo, ktoré ho oprávňuje takýto obsah do Platformy nahrať a poskytnúť. Všetky tieto práva k takémuto obsahu zostávajú Predajcovi zachované (vrátane práv duševného vlastníctva).

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Platformy Predajca, ako nahrávajúca osoba a tým pádom osoba, ktorá je oprávnená nakladať s nahrávanými údajmi, je oprávnená udeľovať práva v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týmto udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Predajca prehlasuje, že Prevádzkovateľ je úkonom uvedeným v predchádzajúcej vete oprávnený v rozsahu podľa ustanovenia predchádzajúcej vety licenciu a práva vyplývajúce z predchádzajúcej vety  postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu, práva vyplývajúce z predchádzajúcej vety v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Ak Predajca zistí, že akýkoľvek obsah Platformy porušuje vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva Predajcu alebo práva osoby, ktorú Predajca zastupuje, je Predajca povinný o tom Prevádzkovateľa informovať a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti Prevádzkovateľ nevyhovie ak Predajca:

 1. nepredloží všetky identifikačné údaje osoby (Predajcu) alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého Predajca zastupuje, vrátane kontaktných údajov;
 2. dostatočne vierohodne nepreukáže, že Predajca alebo osoba, ktorú zastupuje, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 3. dostatočne presne neidentifikuje obsah, ktorý porušuje práva Predajcu alebo práva osoby, ktorého Predajca zastupuje, a ktorý žiada odstrániť alebo k nemu žiada obmedziť prístup;
 4. nepredloží ním podpísané vyhlásenie, že podľa jeho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiada stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Predajcu alebo práva osoby, ktorú Predajca zastupuje a že Predajca Prevádzkovateľovi nahradí akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie žiadosti Predajcu o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 5. nepredloží písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že má oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu Predajca môže zasielať na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu hello@vibestore.eu.

 

XIII. Ukončenie spolupráce

Používanie Platformy môže Predajca kedykoľvek ukončiť, na základe písomnej žiadosti na hello@vibestore.eu, s účinnosťou k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola žiadosť Predajcu o ukončenie doručená.

Prevádzkovateľ môže spoluprácu s Predajcom ukončiť z dôvodov ak Predajca:

 1. poruší tieto VOPP;
 2. nebude si riadne a včas plniť svoje záväzky voči Užívateľom;
 3. predajom tovaru Predajcu na Platforme, bude ohrozené dobré meno Prevádzkovateľa;
 4. dôjde k inej okolnosti na strane Predajcu, ktorá odôvodňuje ukončenie spolupráce.

 

XIV. Zodpovednosť

Dodaním produktového feedu a odsúhlasením Všeobecných obchodných podmienok Predajca bude zodpovedný:

 1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Platformy;
 2. že bude zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto VOPP, Predajca berie na vedomie aj výluky zo zodpovednosti Prevádzkovateľa uvedené v tejto časti VOPP (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Platforme).

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 1. Platforma bude prevádzkovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;
 2. Platforma bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 3. chyby Platformy budú odstránené riadne a včas;

VIBE STORE s.r.o.  žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti predaného tovaru Predajcom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Platformy, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie, či dôvodmi na strane Predajcu.

Prevádzkovateľ zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VOPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku Predajcu za používanie Platformy.

Predajca zodpovedá Poskytovateľovi za škodu podľa ustanovení o náhrade škody podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

XV. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky predaja obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Predajcom a VIBE STORE s. r. o. ohľadom používania Platformy a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Predajcom a VIBE STORE s. r. o. ohľadom používania Platformy.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Prevádzkovateľ oprávnený akékoľvek správy a informácie doručovať Predajcom aj prostredníctvom Platformy (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Predajcovi.

Práva a povinnosti v týchto VOPP neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok predaja mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok predaja alebo používania Platformy či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Platformou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Tieto VOPP na platforme Vibestore.eu nadobúdajú účinnosť dňa 3.8.2023.


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz