Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA NA PLATFORME VIBESTORE.EU

Tieto Všeobecné podmienky predaja na platforme Vibestore.eu sú účinné od 01.04.2021

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky predaja na platforme upravujú podmienky, za ktorých môžete predávať Užívateľom svoj Tovar na platforme vibestore.eu a jeho častiach vrátane webovej aplikácie a mobilnej aplikácie, ak bude vytvorená (ďalej len „platforma“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Platformy je spoločnosť sunday SK s.r.o.  so sídlom Galaktická 8, 82102 Bratislava, IČO:51289962, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:125655/B, založená v Slovenskej republike. 

Konkrétne podmienky, za ktorých si jednotlivý Užívatelia budú Tovar kupovať sú upravené v osobitných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré musia spĺňať stanovené štandardy. Váš vzťah s Užívateľmi pri predaji Tovaru Užívateľom sa riadi výhradne našimi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných podmienok predaja.

Definície Pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Platformy nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky predaja“ sú tieto Všeobecné podmienky predaja na platforme.

Užívateľ” je s výnimkou Predajcu akákoľvek osoba používajúca platformu

Predajca” je osoba , ktorá má na Platforme umiestnený tovar, výhradne pomocou xml feedu.

Obchodné podmienky Predajcu” sú všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadok Predajcu, ktoré má Predajca uverejnené na svojej webovej stránke, a ktorými sa spravuje vzťah medzi Predajcom a Užívateľom pri kúpe Tovaru.

Tovar” je všetok sortiment  predávaný Predajcom prostredníctvom Platformy, vrátane vecí vyrobených na zákazku alebo inak upravený sortiment

Užívateľský účet“ je účet vytvorený registráciou Užívateľa na Platforme za účelom jeho využívania pre potreby Užívateľa.

 

Záväznosť Všeobecných podmienok
Tieto Všeobecné podmienky predaja sú záväzné pre Predajcu, ktorý odsúhlasil tieto Všeobecné podmienky vstupom na platformu na základe zalistovania produktov cez xml feed.

Vstupom na platformu a prijatím Všeobecných podmienok predaja, nám vyhlasujete, že

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so spoločnosťou sunday SK s.r.o. uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok predaja;
 • ak používate Platformu ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s sunday SK s.r.o. platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok predaja;
 • ak ste fyzickou osobou máte viac ako 18 rokov a máte úplnú spôsobilosť na právne úkony;
 • máte oprávnenie na výkon činnosti, ktorú prostredníctvom Platformy budete vykonávať;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach predaja.

 

Podmienkou používania Platformy za účelom predaja Tovaru je, aby ste spĺňali minimálne požiadavky vyžadované zákonmi pre vykonávanie takéhoto predaja.


Vyhradzujeme si právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Platformy na predaj Tovaru obmedziť ich prístup k Platforme s použitím primeraných opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami predaja nesúhlasíte, nemáte právo Platformu na tento účel používať. 

Jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami predaja je Tovar prostredníctvom Platformy nepredávať.

Kedykoľvek počas platnosti Vášho Účtu Predajcu sme oprávnení vyžiadať si od Vás potvrdenia o tom, či spĺňate nami stanovené podmienky na používanie Platformy v postavení Predajcu a či sú Vaše vyhlásenia uvedené v týchto Všeobecných podmienkach predaja pravdivé.

V prípade ak našej požiadavke na preukázanie splnenia podmienok alebo pravdivosti vyhlásení nevyhoviete do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo ak sa ukáže, že nespĺňate podmienky na predaj Tovaru na Platforme alebo sú Vaše vyhlásenia nepravdivé, sme oprávnený Váš Účet Predajcu zrušiť a zabrániť Vám v prístupe na Platformu.

Predaj Tovaru prostredníctvom Platformy

Táto nami prevádzkovaná Platforma poskytuje Predajcom miesto, na ktorom môžu Užívateľom priamo predávať svoj Tovar s využitím nástrojov, ktoré sme na tento účel vytvorili. Pri predaji Tovaru Užívateľom vstupujete do zmluvného vzťahu výlučne s Užívateľom, ktorý si od Vás Tovar kupuje a sunday SK s.r.o. nie je žiadnym spôsobom zmluvnou stranou takéhoto vzťahu. Platforma

Všetok svoj Tovar predávate Užívateľom výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti sunday SK s.r.o., jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Ako Predajca ste sám zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy, vrátane povinnosti dodať Užívateľovi objednaný Tovar, poskytnúť úplné, presné a pravdivé informácie o Tovare.

Spoločnosť sunday SK s.r.o. nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností Užívateľa zo zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Predajcom, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov Užívateľa alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Vám v súvislosti s konaním Užívateľa vzniknú.

Odsúhlasením Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s konaním alebo nekonaním Užívateľa, či iných tretích strán, si budete uplatňovať iba voči týmto konkrétnym osobám a nebudete si tieto nároky uplatňovať voči sunday SK s.r.o.. V záujme vyriešenia akýchkoľvek Vašich nárokov Vám odporúčame vždy komunikovať priamo s Užívateľom.

Upozorňujeme, že sunday SK s.r.o. nie je bankou a ani licencovaným poskytovateľom finančných služieb, a teda ani nespracováva platby Užívateľov. Platby za Tovar sa vykonávajú prostredníctvom služieb tretích strán a sunday SK s.r.o. za tieto transakcie nezodpovedá.

Uskutočnenie objednávky Užívateľom

Užívatelia si budú môcť Vami ponúkaný Tovar objednať tak, že po navštívení Platformy si vyhľadajú Vami ponúkaný Tovar, ktorý si následne môžu pridať do svojho nákupného košíka.

Po pridaní Vami ponúkaného Tovaru do nákupného košíka bude môcť Užívateľ svoju objednávku Tovaru odoslať a v momente odoslania Vás prostredníctvom Platformy na doručenú objednávku upozorníme.

Objednávku Užívateľa môžete potvrdiť alebo odmietnuť, pričom ak objednávku nepotvrdíte do 5 dní od jej doručenia, bude automaticky zrušená.

Momentom potvrdenia objednávky uzatvárate s Užívateľom zmluvu na dodanie Objednaného Tovaru. Potvrdenie objednávky Tovaru Užívateľovi a Predajcovi automaticky odošleme my.

Prijímanie platieb za Tovar

Všetky platby za Tovar od Užívateľov prijímame prostredníctvom nášho platobného partnera na náš bankový účet, kde táto platba Užívateľa ostáva na našom účte.

Na začiatku nasledujúceho mesiaca, za predchádzajúci mesiac kedy objednávka vznikla vám zašleme report na základe, ktorého nám vyfakturujete našu nákupnú cenu tj. cenu očistenú o našu províziu.

V prípade ak nedôjde k doručeniu objednaného Tovaru Užívateľovi v lehote 45 dní odo dňa objednania Tovaru, bude celá platba vrátená Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja výslovne súhlasíte so zriadením zádržného práva ku každej platbe Užívateľa za Tovar zakúpený prostredníctvom Platformy za účelom zabezpečenia našej pohľadávky na zaplatenie poplatku za používanie Platformy.

Doručovanie Tovaru Užívateľom

Výhradnú zodpovednosť za dodanie Tovaru objednaného Užívateľom nesiete Vy.

K doručeniu objednaného Tovaru Užívateľovi ste ale povinní používať nami určené možnosti doručenia. Používanie nami určeného spôsobu doručenia je nevyhnutné z dôvodu overenia doručenia Tovaru Užívateľovi. Prípadné použitie iného spôsobu doručenia nie je dovolené.

Poplatok za používanie Platformy za účelom predaja Tovaru

Používanie Platformy na účel predaja Tovaru je spoplatnené poplatkom vo výške 25% z hodnoty každého Tovaru, ktorý si Užívateľ zakúpi od Predajcu. Hodnota Tovaru, z ktorej sa vypočíta výška poplatku za používanie Platformy, je hodnota Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa na obchod aplikuje.

Nárok na poplatok za používanie Platformy nám vznikne potvrdením doručenia Tovaru Užívateľovi.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že sme oprávnení jednostranne započítať náš nárok na zaplatenie poplatku za používanie Platformy voči Vášmu nároku na zaslanie platby Užívateľa za dodaný Tovar.

Obchod medzi Užívateľom a Predajcom sa považuje za uskutočnený momentom odoslania platby Užívateľa za Tovar.

Obchodné podmienky predajcu

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja súhlasíte s tým, že Váš zmluvný vzťah pri predaji Tovaru Užívateľovi sa bude riadiť Obchodnými podmienkami predajcu.

Dodržiavanie práv Užívateľov

Pri predaji Tovaru prostredníctvom Platformy ste povinný dodržiavať všetky práva Užívateľov, ktoré im vyplývajú zo zmluvy, ktorú s Vami uzatvorili.

Ste predovšetkým povinný dodržať ich spotrebiteľské práva a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo možné považovať za nekalé obchodné praktiky, agresívne obchodné praktiky a klamlivé konanie alebo klamlivé opomenutie.

Sami zodpovedáte za splnenie informačných povinností voči Užívateľovi, ktorý si od Vás objedná Tovar.

Po dodaní Tovaru Užívateľovi zodpovedáte ako predávajúci sa riešenie akýchkoľvek reklamácií Tovaru Užívateľom a spoločnosť sunday SK s.r.o. Vám pri ich riešení nie je povinná poskytovať žiadnu súčinnosť.

 

Používanie Platformy

Používanie Platformy a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Platformy stanovené v týchto Všeobecných podmienkach predaja.

Ako Predajca sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Platformy alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Platformy zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 • nepoužívať Platformu na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;
 • nepoužívať Platformu  akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Platformu výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami predaja a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Platformu alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Platformy akokoľvek nezaťažiť.

Ako Predajca nesmiete:

 • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti sunday SK s.r.o. alebo iným Užívateľom, Predajcom či tretím osobám pre akýkoľvek účel, pokiaľ Vám tieto osobné údaje neboli poskytnú v súvislosti s uzatvorením obchodu s Užívateľom;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Platformy, rozposielanie správ ostatným Užívateľom alebo Predajcom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Platformy bez ľudského zásahu Predajcu;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Platformy, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • pridávať do Platformy obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Platformy, najmä nesmiete Platformu požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 • pridávať do Platformy nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Platforma prevádzkovaný;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Platformy alebo iným systémom spoločnosti sunday SK s.r.o. alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Platformy, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Platformy, individuálne Profily Predajcov alebo Tovar Predajcov alebo príspevky, pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť sunday SK s.r.o. môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

Platformu smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ju vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na to určené (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). 

Používanie Platformy nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Platformy, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam prejada alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Platformy. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Platformy sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Platformy poskytnutý alebo nahratý obsah.

Pri používaní Platformy budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami. Spoločnosť sunday SK s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi, Predajcami alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči spoločnosti sunday SK s.r.o. uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok predaja platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Platformy výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Platformy Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Platformy môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Predajcov. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Platformy.

V prípadoch, keď Platforma vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Platforma môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Platformy a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Platformy a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Platformy sme výlučne My, spoločnosť sunday SK s.r.o..

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok predaja a používaním Platformy nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Platformy a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Platformy, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Platformy. Platformaa všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Platformy sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Platformy inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Platformy. Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Platformy poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Platformy nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Platformy pridáte.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Platformy nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Súhlasíte, že sme oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Platformy porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu info@vibestore.eu

Podmienky vytvorenia Účtu Predajcu

Na používanie Platformy na účely predaja Tovaru je nevyhnutné aby ste si registrovali Účet Predajcu. Po vytvorení Účtu Predajcu získate možnosť pridávania obsahu na svoj Profil Predajcu, prostredníctvom ktorého môžete Užívateľom predávať svoj Tovar.

Na vytvorenie Účtu Predajcu je nevyhnutné aby ste odsúhlasili tieto Všeobecné podmienky predaja a súvisiace dokumenty, bez ktorých nie je možné Tovar prostredníctvom Platformy ponúkať.

Vytvorením Účtu Predajcu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Platformy;
 • že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Účtu Predajcu.

Pokiaľ v rámci používania Platformy umožníte tretím osobám používať Platforma prostredníctvom Vášho Účtu Predajcu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Platformy riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok predaja týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Účtu Predajcu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Účtu Predajcu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Spoločnosť sunday SK s.r.o. nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Účtu Predajcu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Účtu Predajcu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť sunday SK s.r.o., jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Platformy nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok predaja.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky PlatformyPlatformy v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami predaja môže byť Váš Účet Predajcu zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Účtu Predajcu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinný sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Platformy môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj Účet Predajcu zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@vibestore.eu

Sme kedykoľvek oprávnený Váš Účet Predajcu zrušiť a Váš Profil Predajcu odstrániť z Platformy, zaväzujeme sa ale, že toto právo neuplatníme pokiaľ neporušíte tieto Všeobecné podmienky predaja, budete si riadne a včas plniť svoje záväzky voči Užívateľom, nebude pokračovaním Vášho predaja na našej Platforme ohrozené naše dobré meno alebo nedôjde k inej okolnosti, ktorá by podľa nášho názoru odôvodňovala zrušenie Vášho Účtu Predajcu.

Modifikácia Platformy

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Platformy alebo akejkoľvek jej časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Platformy.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Platformy alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Platformy a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti sunday SK s.r.o..

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok predaja si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok predaja.

Neposkytujeme žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Platforma bude prevádzkovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Platforma bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Platformy budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Platformy a neposkytujeme záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Platformy).

Platforma prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Nezodpovedáme za Vašu interakciu, komunikáciu, obchody a transakcie s inými Predajcami alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Platformy alebo na jej základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a Užívateľmi alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Platformy alebo na jej základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami. sunday SK s.r.o.  žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Vami predaného Tovaru a akékoľvek Tovary predávate výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Ak by sme kedykoľvek v budúcnosti podľa akýchkoľvek právnych predpisov mali akokoľvek zodpovedať za kvalitu, množstvo, akosť alebo akékoľvek iné vlastnosti Tovaru predávaného prostredníctvom Platformy potom súhlasíte, že takýto Tovar bol predaný ako stojí a leží (as is) bez akejkoľvek záruky..

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Platformy dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Platformy, nemožnosti užívať Platformu, zmeny alebo zablokovania Platformy a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Platformy ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok predaja, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Platformy.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok predaja na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok predaja na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky predaja obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a sunday SK s.r.o. ohľadom používania Platformy a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a sunday SK s.r.o. ohľadom používania Platformy.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok predaja z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnený si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok predaja mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok predaja sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnený akékoľvek správy a informácie doručovať Predajcom aj prostredníctvom Platformy (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Predajcovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok predaja vzniká medzi Vami a sunday SK s.r.o. zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje Obchodným zákonníkom a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok predaja alebo používania Platformy či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj sunday SK s.r.o. súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@vibestore.euVytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz